درمان سرطان معده مرحله صفر (کارسینوم این سایتو)

مرحله صفر سرطان معده که به آن کارسینوم این سایتو (به معنی محدود بودن سرطان به محل اولیه تشکیل) گفته میشود معمولا تنها با جراحی درمان میشود. جراحی ممکن است کامل باشد و یا تنها بخشی از معده برداشته شود. به این عمل جراحی، گاسترکتومی گفته میشود.

 

درمان سرطان معده مرحله یک

 درمان سرطان معده مرحله یک ممکن است شامل موارد زیر باشد:

جراحی برداشتن بخشی از معده و یا تمامی آن

جراحی برداشتن بخشی از معده و یا تمامی آن و سپس شیمی پرتو درمانی  

آزمایش بالینی شیمی درمانی پیش از عمل جراحی معده

 

درمان سرطان معده مرحله دو

عمل جراحی برداشتن بخشی از معده و یا تمامی آن

عمل جراحی برداشتن بخشی از معده و یا تمامی آن و سپس شیمی درمانی یا شیمی پرتو درمانی

شیمی درمانی پیش و پس از عمل جراحی معده

 

درمان سرطان معده مرحله سه

درمان سرطان معده در مرحله سه ممکن است شامل موارد زیر باشد:

عمل جراحی برداشتن بخشی از معده و یا تمامی آن

عمل جراحی و سپس شیمی پرتو درمانی یا شیمی درمانی

شیمی درمانی پیش و پس از جراحی

 

درمان سرطان معده مرحله چهار یا عود سرطان

درمان سرطان معده در مرحله چهار یا سرطانی که بازگشته است ممکن است شامل موارد زیر باشد:

شیمی درمانی به صورت درمان تسکین دهنده علائم و بهبود کیفیت زندگی

درمان هدفمند با پادتن مونوکلونال با شیمی درمانی یا بدون آن

ایمنی درمانی

درمان لیزر اندولومینال یا جایگذاری استنت اندولومینال برای بهبود انسداد معده یا گاستروژوژونوستومی برای بای پس انسداد

پرتو درمانی به عنوان درمان تسکینی برای متوقف کردن خونریزی، کاهش درد یا کوچک کردن توموری که معده را مسدود کرده است

عمل جراحی به عنوان درمان تسکینی برای متوقف کردن خونریزی یا کوچک کردن توموری که معده را مسدود کرده است

آزمایش بالینی درمانهای ترکیبی جدید شیمی درمانی به عنوان درمان تسکینی برای بهبود علائم و کیفیت زندگی